Edictes

Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1372 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial de modificació puntual de les NNSS de planejament
Exercici: 2019 Bop: 20-0 Edicte: 539 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 245-0 Edicte: 10964 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'exposició pública del pressupost general de la corporació per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10610 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 232-0 Edicte: 10222 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 222-0 Edicte: 9892 AJUNTAMENT DE CAMÓS Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 211-0 Edicte: 9338 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 200-0 Edicte: 8791 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'ordenances fiscals
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7761 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci de desafectació d'un tram del camí públic de Cal Rei de Sant Vicenç i permuta del mateix
Exercici: 2018 Bop: 173-0 Edicte: 7750 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació d'un conveni urbanístic