Edictes

Exercici: 2018 Bop: 21-0 Edicte: 579 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 13-0 Edicte: 267 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10742 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial del pressupost general de la corporació i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 237-0 Edicte: 10344 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 229-0 Edicte: 9922 AJUNTAMENT DE CAMÓS Edicte d'informació pública del projecte per al canvi parcial d'una activitat ramadera ubicada a Can Candell
Exercici: 2017 Bop: 229-0 Edicte: 9919 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 199-0 Edicte: 8539 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2017 Bop: 196-0 Edicte: 8373 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci sobre desafectació del camí públic de Mas Roc i permuta del mateix
Exercici: 2017 Bop: 191-0 Edicte: 8203 AJUNTAMENT DE CAMÓS Anunci d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2017
Exercici: 2017 Bop: 173-0 Edicte: 7664 AJUNTAMENT DE CAMÓS Extracte en la BDNS de la convocatòria d'ajuts per a material d'estudis, curs 2017-2018