Edictes

Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4738 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació
Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4303 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 96-0 Edicte: 4239 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Publicitat del dia assenyalat per a la redacció de les actes prèvies a l'ocupació dels béns i drets afectats d'expropiació al TM de Camós
Exercici: 2022 Bop: 83-0 Edicte: 3566 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Aprovació definitiva de la relació de propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació forçosa derivada d'un projecte d'obres al terme municipal de Camós (Exp. 2021/7557)
Exercici: 2022 Bop: 82-0 Edicte: 3492 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 03/2022
Exercici: 2022 Bop: 81-0 Edicte: 3369 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva d'un projecte urbanització
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2558 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial del Projecte contructiu d'abastament d'aigua potable en alta des de Camós fins a Palol de Revardit
Exercici: 2022 Bop: 63-0 Edicte: 2392 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 03.2022
Exercici: 2022 Bop: 63-0 Edicte: 2390 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació definitiva de l'Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
Exercici: 2022 Bop: 60-0 Edicte: 2395 AJUNTAMENT DE CAMÓS - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana